Treball comunitari als centres educatius

PROJECTE NÚM.: 20
NOM DEL PROJECTE/ACTUACIÓ: TREBALL COMUNITARI ALS CENTRES EDUCATIUS
COL·LECTIU DESTINATARI (Sector població i sector temàtic) :

Sector de població: Infants i joves i les seves famílies

Sector temàtic: Educació i comunitat

ENTITAT/S RESPONSABLE/S:

Àrea de Benestar Social

Àmbit Dinamització Comunitària i Cohesió Social

ENTITAT/S I SERVEI/S QUE HI PARTICIPEN:

Àrea de Benestar Social. Àmbit Dinamització Comunitària i Cohesió Social i

Àmbit d’Infància i família

Escola Eduard Toda

Escola Rosa Sensat

Escola d’Horticultura

Institut Roseta Mauri

CALENDARI: octubre a desembre de 2019
NOMBRE DE PARTICIPANTS: homes: 24 dones: 27
JUSTIFICACIÓ/OBJECTIUS DEL PROJECTE:

Al setembre s’inicia aquesta línia de treball atès que a nivell comunitari és molt important la relació que s’estableix entre els professionals i l’entorn immediatament més directe. En aquest sentit, els centres educatius esdevenen un punt essencial per al treball comunitari i per al desenvolupament territorial. Aquest és el principal motiu pel qual es vol ampliar la presència i la relació entre els professionals de l’àmbit de Dinamització Comunitària i Cohesió Social i els centres educatius, sense menystenir la resta de serveis i recursos territorials, ni deixar de banda la relació amb la ciutadania.

Objectius:

• Promoure el vincle i la interrelació entre el centre educatiu i l’entorn (recursos del territori, entitats, etc.)

• Actuar d’interlocutor/a entre els centres educatius i la resta de professionals de l’Àrea de Benestar Social (altres ES/TS)

• Prevenció i seguiment de situacions de risc social

• Prevenció, seguiment i suport de l’inici de l”escolarització i del pas de primària a secundària.

• Relació i intervenció amb les associacions de pares i mares dels centres educatius.

ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPEN:

Reunions periòdiques amb els centres educatius per treballar les necessitats comunitàries que aquests presenten.

Elaboració de propostes d’acció comunitària conjuntament amb els centres educatius

Contacte i gestió amb recursos de l’entorn que poden donar resposta a demandes del centre.

Presentació i intercanvi d’informacions amb les AMPES de l’escola Eduard Toda i Roseta Mauri.

VALORACIÓ TÈCNICA:

És una nova línia de treball que encara està en fase de desplegament i s’ha d’ajustar l’expectativa dels centres educatius a l’essència del treball comunitari.